HIRVIELÄINTEN METSÄSTYSSÄÄNTÖ 2020-2021

 1. YLEISTÄ

Seurueet suorittavat itsenäisesti Mynämäen Erä ry:lle myönnettyjen hirvien ja valkohäntäpeurojen metsästyksen. Hirven metsästys tapahtuu kahdessa eri ryhmässä: Kivikylä ja Korpi. Valkohäntäpeuran metsästys tapahtuu alueryhmittäin. Seuralle myönnetyt hirven ja peuran kaatoluvat, lukuun ottamatta peijaisia ja mahdollisesti muuhun seuran yleishyödylliseen käyttöön tarvitsemia lupia, joista päättää hallitus, jaetaan näille ryhmille niiden täysivaltaisten (nk. jakojäsenten) jäsenten lukumäärien suhteessa. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuuden periaatetta: jokaisella hirvieläinseurueiden jäsenellä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Hirvieläinten metsästyssääntö vahvistetaan vuosittain kesäkokouksessa.

 1. METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA, LUPA-ASIAT

Seura luovuttaa vuokraamansa maat myös hirvieläinseurueiden käyttöön ja pidättää samalla valtuudet maiden vaihtoon muiden seurojen kanssa tarkoituksenmukaisten hirvieläinmetsästysalueiden muodostamiseksi. Metsästysmaiden vuokrauksesta päävastuun kantaa hallitus ja käytännön toimia johtavat nk. aluevalvojat. Hirvi- ja peuraluvat anotaan yhteislupana Mynämäen rhy:ltä / riistakeskukselta. Yhteislupaosakkaat jakavat saadut luvat sovitusti seuroilleen. Kaatolupa- yms. asioissa seuraa edustavat puheenjohtaja ja jahtipäälliköt. Metsästysalueista ja kieltoalueista pidetään karttaa, joka on myös hirvieläinseurueiden käytössä.

 1. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEIDEN MUODOSTAMINEN
 2. Jahdin päätös- ja järjestäytymiskokous maaliskuussa
  Hirvi- ja peuraseurue muodostetaan maaliskuussa vuosikokouksen jälkeen.

1.Kokouksen avaus.
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat).
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (vrt. seuran kokoukset ).
4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Katsaus edellisen vuoden jahtiin; kanta-arviot
6. Todetaan hirvijahtiin osallistujat
7. Todetaan peurajahtiin osallistujat
8. Käsitellään muut asiat

 1. Hirvi- ja peuraseurueiden järjestäytymiskokous elokuussa

1.Kokouksen avaus.
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat).
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (vrt. seuran kokoukset).
4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Todetaan hirvijahtiin osallistujat: -osuusjäsenet -osuushinta -koejäsenet -metsästävät jahtivieraat.
6. Todetaan myönnetyt hirvien kaatoluvat ja suoritetaan lupien jako porukoille. Käydään läpi jahtisuositukset.
7. Todetaan peurajahtiin osallistujat: -osuusjäsenet, -osuushinta, -koejäsenet ja sijoitetaan ryhmiin.
8. Jaetaan peuraluvat ryhmille ja käydään läpi kaatosuositukset
9.  Valitaan hirvijahdin varapäälliköt ja peuraryhmien päälliköt ja varapäälliköt
10. Valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt.
11. Käsitellään muut asiat.

Hirviseurueen jäseneksi pääsevät ne metsästystä ja riistanhoitoa harrastavat hyvämaineiset henkilöt, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:
– On seuran varsinainen jäsen tai ulkojäsen.
– Ollut vuoden (1) vuotta koejäsenenä hirviseurueessa ja suorittanut lain määräämän ammuntakokeen. Lisäksi seuran määräämät viisi harjoituskertaa tai yhteensä 200 pistettä vähintään kolmessa erillisessä ammunnassa.
– Ei kuulu saman riistanhoitoyhdistyksen alueelle toiseen hirviseurueeseen.

Peuraseurueen jäseneksi pääsevät ne metsästystä ja riistanhoitoa harrastavat hyvämaineiset henkilöt, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:
– On seuran varsinainen jäsen tai -ulkojäsen.
– Peuranmetsästyksestä yhden (1) vuoden koejäsenyys peuraryhmässä, mikä toteutetaan nimetyn jahti-isännän valvomana ja suorittanut lain määräämän ammuntakokeen.
Lisäksi seuran määräämät viisi harjoituskertaa tai yhteensä 200 pistettä vähintään kolmessa erillisessä ammunnassa.
– Ei kuulu saman riistanhoitoyhdistyksen alueella toiseen peuraseurueeseen.

 1. METSÄSTYKSEN JOHTAMINEN JA MUUT TEHTÄVÄT

Seurueiden jahtipäällikön ja riittävän määrän varapäälliköitä valitsee seurueiden järjestäytymiskokous. Myös muut toimihenkilöt valitaan tässä kokouksessa. Peijaisten järjestäjät valitaan seuran kesäkokouksessa.

Jahtipäällikkö ja / tai varapäälliköt johtavat metsästystä lain ja asetusten, metsästysseuralta järjestäytymiskokouksilta saamiensa määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Jahtipäälliköt valvovat, että tarpeelliset tilastot laaditaan ja virallista maanvuokraluetteloa kaatojen suhteen noudatetaan. Tilastot toimitetaan jahdin päätyttyä ao. kohteisiin.

 1. JÄSENEN OIKEUDET

Seurueen jäsenellä on oikeus osallistua kokouksissa hirven ja peuran metsästystä koskevaan päätöksentekoon sekä sovittuun lihaosuuteen. Kaatajan osuus saaliista on pää ja sarvet. Kaataja on se metsästäjä, joka on ampunut ko. eläimeen todennäköisimmin ensimmäisen kuolettavan laukauksen (eläin kuolee kahden tunnin kuluessa) tai viimeisen haulikolla. Epäselvissä tapauksissa kaatajan määrää jahtipäällikkö kuultuaan kaikkia asiaan osallisia ja asiasta tietäviä. Hirviseurueen jäsenellä on oikeus välivuosiin ja takaisinpaluuseen ”vanhana metsästäjänä”.

Välivuotena ei saa lihaosuutta. Hirviseurueen jäsenellä on mahdollista osallistua jahtiin myös ns. puoliosuudella, jolloin hän saa puolet lihaosuudesta puolikkaalla osuusmaksulla. Halukkuudestaan edellä mainittuihin tapauksessa (välivuosi, puoliosuus) on jäsenen tehtävä ilmoitus viimeistään maaliskuun hirvikokoukseen mennessä.
Seurueista eronnut / erotettu ei saa lihaosuuttaan eikä mitään muutakaan kiinteää tai irtainta seurueen omaisuutta tahi maksamiaan maksuja.

 1. VIERAAT

Seurueiden jäsen voi tuoda jahtiin vieraanaan metsästyskautena seuran jäsenen ja yhden vieraskortin lunastaneen seuran ulkopuolisen henkilön. Ulkopuolisen vieraan voi tuoda useampana viikonloppuna hirviseurueen hyväksynnällä. Isäntä on vastuussa vieraastaan ja siitä, että vieras tietää seurueiden ohjeet ja määräykset. Aseen kanssa hirvi- ja peurajahtiin osallistuvan vierasmaksu on 25 €/päivä. Vieraskorttia ei peritä Ms Erän yhteistyöseurojen jäseniltä ml. Mynämäki-Karjalan Metsästäjät ry. Uroshirven kaataneen vieraan on maksettava kaatomaksua 10 €/sarvipiikki. Vierasmaksu ja kaatomaksu maksetaan seuran tilille.

 1. JÄSENEN VELVOLLISUUDET

Jäsen on velvollinen maksamaan järjestäytymiskokouksissa sovitun lupaosuuden/osallistumismaksun hinnan määräpäivään mennessä. Sovitun maksun ajankohdan suorittaminen on metsästykseen osallistumisen edellytyksenä. Mahdollisten käyttämättömien lupien maksua ei palauteta, vaan käytetään seuraavan vuoden lupien maksuun. 

Jokainen osallistuja on velvollinen noudattamaan metsästyslakia, asetusta, muita metsästystä koskevia ohjeita ja määräyksiä, jahtipäällikön ohjeita ja määräyksiä ja muutoinkin edistettävä hyvää metsästystapaa. Tämä koskee erityisesti suhdetta maanvuokraajiin.

Jäsenen on ampuma-aseen käytössä noudatettava erityistä huolellisuutta sekä ylläpidettävä ampumataitoaan seuran viikkoammunnoissa. Jäsen on velvoitettu huolehtimaan ampumansa saaliin pistämisestä ja suolistamisesta välittömästi kaadon jälkeen sekä osallistumaan saaliin poiskuljettamiseen, teurastukseen ja muihin jatkotoimenpiteisiin siten kuin on päätetty tai jahtipäällikkö määrää.

Onnistuneesta peuran kaadosta jäsen on velvollinen ilmoittamaan seuraavan päivän kello 12.00 mennessä ryhmäpäällikölleen ja peuramestarille. Hutilaukauksesta ja haavakosta on ilmoitettava välittömästi ryhmäpäällikölle jatkotoimenpiteitä varten ja tilanteen selvittyä peurapäällikölle. 

Hirvenmetsästyksessä jäsen on velvollinen jahtikautena osallistumaan viikonlopun aikana järjestettäviin jahteihin. Seuraamuksettomia vapaapäiviä osuutta kohden voi jahtikauden aikana olla kolme (3), muista poissaolopäivistä määrätään 20 € sakko/päivä.

 1. RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT

Metsästyksenjohtaja ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslainsäädännön rikkomuksista viranomaisille. Hänen on myös huolehdittava muista säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista. Seura sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan ohjeiden tai määräysten rikkomisen käsittelevät välittömästi metsästyksenjohtajat yhdessä. Seurueen jäsenten kesken mahdollisesti syntyvät erimielisyydet on saatettava metsästyksenjohtajien tietoon, joiden puolestaan tulee toimia välimiehinä ja määrätä erimielisyyksille ratkaisumalli mahdollisimman nopeasti. Rikkomuksista seurueen jäsenille määrättävien seuraamusten tulee olla perusteltuja ja kohtuullisia (varoitus, määräaikainen toiminta aseettomana ajomiehenä, poistaminen metsästyksestä loppupäiväksi). Päätöksistä on tiedotettava muulle seurueelle ja hallitukselle. Kyseistä jahtipäivää ankarammista rangaistuksista tai pysyvästä erottamisesta seurueesta on tuotava hallituksen päätettäväksi.

 1. SAALIIN JAKO, MAANOMISTAJAN OSUUS, VUOKRALIHA

Hirven kaadosta toimitetaan vuokrasopimuksen tehneille tai sen uusineille maanomistajille vuokralihaa yhteensä 2 kg paistia ja 2 kg muuta lihatuotetta (hirveä). Kaatolihaa toimitetaan maanomistajalle, jonka maalle eläin on kaatunut, seuraavasti: hirvestä yhteensä 2 kg paistia ja 2 kg muuta lihatuotetta.                                                                                                                 

Peuran kaadosta toimitetaan kaatolihaa tai muuta lihatuotetta, ensimmäisestä kaadosta noin 2 kg alueen maanomistajalle ja toinen ylimääräinen kaatoliha 2 kg omavalintaisesti valitulle lähialueen maanomistajalle, jonka nimi on ilmoitettava peurapäällikölle. Seuraavista kaadoista toimitetaan normaali 2 kg kaatoliha.

Kauriista toimitetaan maanomistajalle n. 1 kg paistia tai muuta lihatuotetta.

Myös yhteisjahdeissa kaadetuista eläimistä on vietävä kaatoliha. Näiden velvollisuuksien jälkeen osuusjäsenet saavat jakotilanteessa tasaosuuden saaliista, jollei muuta ole sovittu.  Peijaisiin ja muihin seuran tarpeisiin varataan hyvissä ajoin ennen jahdin alkua riittävä määrä peuran ja hirven lihaa. Osuus ei ole pois metsästävien ryhmien jaosta.
Järjestäytymiskokouksessa päätetään, kuka tai ketkä ko. peijaistarpeet ampuu vuorollaan. Käyttämättä jääneet peijaislihat jaetaan tai myydään hallituksen päättämällä tavalla.

 1. METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS

Jokaisen metsästäjän ja vieraan on noudatettava metsästyslakia ja asetuksia, jonka lisäksi on perehdyttävä vuosittain vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudatettava sitä. Tämä metsästyssääntö toimitetaan tiedoksi kaikille metsästäjille ja vieraille ennen jahdin alkua sekä Erän nettisivuille, josta sen voi itselleen printata.

 1. METSÄSTYS 

Hirvi: Metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä järjestäytymiskokouksessa määrätystä aloituspäivästä alkaen ja päättyy hallituksen päätöksellä tai metsästyskauden päätyttyä, jahtipäällikön/päälliköiden johdolla. Metsästystä voidaan harjoittaa erikseen ns. vahtijahtina jahtipäällikön luvalla ja antamillaan ohjeilla.                                                                                                                                                                  

Peura: Metsästys suoritetaan ruokintapaikoilta vahtimalla, vierasjahtina,    seuruejahtina, ryhmäjahtina ja porukkajahtina. Porukkajahdista on sovittava ryhmäpäällikön kanssa.  Seuruejahdeista peurapäällikkö sopii ryhmäpäälliköiden kanssa, missä seuruejahtia suoritetaan tasapuolisuutta noudattaen. Ruokintapaikkojen ulkopuolella voidaan suorittaa ns. väijymistä kuitenkin niin, että ryhmäpäällikkö on asiasta tietoinen.

Jahdeista tiedottaminen tapahtuu whatsapp -kutsulla peurapäällikön tai ryhmäpäälliköiden toimesta.                                                                                               

Kaatokiintiöt:                                                                                                                                            

Naaras ja vasa, ei kaatokiintiötä.

Pukki, 1 pukki/jäsen kiintiöidään ryhmille

Maksu
Lupahinnat: Vasa 15 €, Naaras 30 €, Uros 40 €.  

Lupamaksu on maksettava 3 pv kaadosta, ellei maksua suoritettu ei lisäkaatomahdollisuutta.

Seurue-, ryhmä- ja porukkajahtien vierasmaksut
– peuraporukkaan kuulumaton seuran jäsen, koejäsen: vasa 50 €, aikuinen 100 €, iso uros 200 € (korvasääntö)
– seuran ulkopuolinen vieras: vieraskortti 25 € /pv., vasa 100 €, aikuinen 200 €, iso uros 300 € (korvasääntö)

Vierasjahti

Jahti metsästysasiakkaille, rajoitettu jahdin järjestelijöille.
– Vieraskortti 25 €/päivä
– Palvelumaksu alk. 250 €
– Vasa 100 €
– Aikuinen 200 €
– Iso Uros 300 € (korvasääntö)
– Lihan ostomahdollisuus 5 €/ruhokg
– varataan lupia: 5+5 aikuista ja 10 vasaa.                                                                                                                                                                                                                                                              
Maanomistajille ammutaan 1 kpl peura ja liha toimitetaan 2-kertaisena normaalista.

 

 

 

HUOMIOITAVIA OHJEITA HIRVIELÄINMETSÄSTYKSEEN OSALLISTUVILLE

Noudata annettuja ohjeita ja määräyksiä. Tunne metsästyksestä säädetyt lait ja asetukset. Noudata seuran hyväksymää hirvieläinmetsästyssääntöä.

Valitse passipaikka mahdollisuuksien mukaan muuta maastoa korkeammalta. Näin pystyt ampumaan turvallisesti etualalle viistoon alaspäin.

Passiin asetuttuasi selvitä passinaapurisi ja ampumasektori, mihin voit vaaratta ampua. Lataa ase vasta passissa. Ennen ampumista varmistu, että tausta on vapaa, tunnistat eläimen, aiottu laukaus on varma – etäisyys sopiva, ei esteitä maastossa, vauhti sopiva. Jos olet osumisesta vähänkin epävarma, jätä tuurilaukaus ampumatta. Laukauksen jälkeen seuraa eläintä.
Ellei merkkiä osumasta näy, ammu uusintalaukaus harkiten – tausta vapaa, etäisyys, turvallisuus.
Ellei kaatoa tule, merkitse maastoon ampumapaikkasi ja eläimen sijainti ampumishetkellä. Tee ilmoitus havainnoistasi välittömästi jahtipäällikölle, joka päättää jatkotoimista. Tahatonta vahinkoa ei tarvitse hävetä. Oikeat tiedot jouduttavat tapauksen selvittämistä.

Ajomiesten lähestyessä passiketjua, kuultusi vihellyksen tai tehtyäsi näköhavainnon, et saa enää ampua. Poista panokset aseestasi passipaikalla.

Hirvihaukulle menee vain ajomiehenä toimiva koiran ohjaaja. Ajomies ampuu vain todella harkiten – totea että laukaus on turvallinen – muut ajomiehet, passiketju, tiet, liikenne jne.

Kaikki jahtiin liittyvät työt kuuluvat jokaiselle vapaaehtoisuuden pohjalta. Menettele myös näin.

Alkoholi ei kuulu hirvieläinjahtiiin. Jos otat, poistut juhlimaan muualle.

Vältä turhaa ajelua, useampi passimies mahtuu samaan autoon. Älä riko teitä äläkä milloinkaan aja autolla pelloilla ilman maanomistajan lupaa.

Kunnioita maanomistusoikeutta, ylläpidä porukkahenkeä, huomioi toisen mielipide, säilytä erämiehelle kuuluva huumori. Metsästyksen parissa liikkuessasi olet ympäristön ”silmätikkuna” joten toimi aina sen mukaisesti.