METSÄSTYS JA RIISTANHOITOSÄÄNTÖ 2020 -2021

Tässä on metsästyskaudelle 2020-2021 laadittu metsästys- ja riistanhoitosääntö. Vuosittain seuran kesäkokouksessa päätetään ja hyväksytään seuran jäsenten metsästystä koskevat suositukset, ohjeet ja
rajoitukset metsästysalueellamme. Kaikilta osin metsästys kuitenkin tapahtuu annettujen metsästyslakien ja -asetusten mukaisesti. Viime kädessä metsästäjä itse on vastuussa tekemisistään, joten lue ja omaksu nämä säännöt ennen metsälle menoa. Seuran kokouksissa pystyt vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin. Saat tietoa tapahtumista, mahdollisista metsästysaluemuutoksista, alueemme riistatilanteesta ja paljosta muusta.

 1. RIISTANVALVONTA JA HOITOALUEET

ERÄ ry:n, REPO ry:n ja KARJALAN KORVENKÄVIJÄT ry:n yhteistyösopimuksella on sovittu aikaisempien karttaliitteiden mukaiset ERÄ ry:n metsästysalueet, jotka jakaantuvat viiteen riistanvalvonta- ja hoitoalueeseen. Alueiden jako on sama kuin peuraryhmillä. Ryhmään kuuluvat alueen peuramiehet ja pienriistamiehet. Ryhmien vetäjiksi on valittu seuraavat jäsenet:

 1. KOPANMAA-SAARNAVUORI-HIRVIJÄRVI-KALELA
  Jukka Toivonen
  2. TAPANINEN
  Isto Suni
  3. KUOKKIO
  Juha Akkanen
  4.KIVIKYLÄ
  Timo Käkönen
  5. KORVENSUU-MIETOINEN
  Tuukka Aronen

Hoitoalueella metsästyksen valvonta ja riistanhoito tapahtuu toimikunnan johdolla yhteistyössä alueella asuvien metsästäjien kanssa. Ko. alueen tavoitteet antaa toimikunta. Seuran jäsenten velvollisuus on riistamailla liikkuessaan tarkkailla ympäristöään. 

Havaitessaan poikkeavaa toimintaa tai epäillessään luvattoman metsästyksen olevan käynnissä on otettava yhteyttä edellä mainittuun aluevalvojaan tai riistanvalvoja Mikko Peltolaan puh. 050-5224458 asian selvittämiseksi.

Havainnot suurpedoista karhu, susi, ahma ja ilves sekä villisioista on ilmoitettava suurpetoyhdysmiehille Tuukka Aroselle tai Matti Tuitulle.

Seuran jäsenillä on velvollisuus yhteistoiminnassa aluevalvojan kanssa huolehtia siitä, että ERÄ, REPO, KORVENKÄVIJÄT JA MYNÄMÄKI-KARJALAN METSÄSTÄJÄT yhteistyösopimuksen mukaisilta toiminta-alueilta vuokratuista metsästysmaista vuokrasopimukset pysyvät ajan tasalla. Olemassa olevat vuokrasopimukset on uusittava ennen niiden päättymistä. Uudet vuokrasopimukset on tehtävä yhteistyösopimuksen mukaisesti. Aluevalvojat vastaavat vuokrasopimusten uusimisista.

Suhdetoiminta maanomistajiin on luotava sellaiseksi, että edellytykset sopimusten uusimiseen ovat mahdolliset. Lisäksi tulee seurata mahdollisia maanomistussuhteiden muutoksia ja tiedottaa niistä seuran vuokrasopimus- vastaavalle. 

 1. PIENRIISTAN METSÄSTYS

Seuran jäsenellä on pienriistan metsästysoikeus koko seuran toiminta-alueella (pois lukien alueet, jotka on vuokrattu vain hirvenmetsästykseen).

Yhteistyöseurojen ERÄ-REPO-KK-MKM on sovittu, että voidaan metsästää ilman vierasmaksua seurojen alueilla, johon jahdin isäntä kuuluu. Omaksi riistanvalvonta ja hoitoalueeksi katsotaan se alue, jossa asuu tai omistaa maata. Muiden yhteistyöseurojen alueella REPO-KK-MKM asuvien omaksi riistanvalvonta ja hoitoalueeksi katsotaan asunnon lähin alue. Mynämäen taajama-alueella asuvien jäsenten riistanvalvonta ja -hoitoalueet jakaantuvat seuraavasti; VT 8:n etelä-länsipuolella asuvien riistanvalvonta- ja hoitoalue on numero 1, ja ko. tien pohjois-itäpuolella asuvien numero 2.

Seuran jäsenellä on oikeus ottaa mukaansa vierailevan metsästäjän edellyttäen, että vieras on lainsäädännön mukaan oikeutettu metsästämään. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole seuran koe- ja ulkojäsenillä. Jäsen ei missään tapauksessa saa laskea vieraitaan yksin seuran alueelle. Vieraskortti, 10 euroa, on lunastettava aluevalvojalta, seuran sihteeriltä tai maksamalla suoraan seuran pankkitilille:
SP FI18 4355 1220 0016 72 tai OP FI37 5280 00400190 02 (maksutosite käy vieraskortista) ennen metsästykseen ryhtymistä. Maksutositteessa tulee ilmetä isännän ja vieraan nimi. Vieraan kaatama riista vähennetään isännän kiintiöstä. ERÄ-REPO-KK-MKM yhteistyösopimuksessa on sovittu pienriistametsästyksen vierailusta seuraavaa: Ammuttua riistaa ei vähennetä isännän kiintiöstä, vaan vierailevan omasta kiintiöstä. Isännän on kuitenkin ilmoitettava ammuttu riista oman seuran sihteerille. Vierailevien jäsenten lukumäärä on rajoitettu siten, että vieraita jahdissa saa olla yksi enemmän kuin isäntiä (esim. 2 isäntää, 3 vierasta).

Erillisellä hakemuksella hallitukselta on mahdollisuus anoa vieraalle, jonka isäntänä toimii seuran jäsen, kausikorttia, jonka hinta on 100 €. Hallitus päättää vuosittain, kenelle kausikortti myönnetään. 

SAALISKIINTIÖT:

METSÄJÄNIS ei kiintiötä
RUSAKKO ei kiintiötä
KAURIS: ei kiintiötä (Vieras 1 kpl 30 €/vieraan kaatama kauris).
SEPELKYYHKY ei kiintiötä
VESILINNUT ei kiintiötä
PYY ei kiintiötä
NAARASTEERI rauhoitettu
METSO rauhoitettu (piirin alueella)
PELTOPYY rauhoitettu (piirin alueella pyyntiluvan alainen)
TEERIUROS 2/jäsen

FASAANIN metsästystä suositellaan ainoastaan koiraa koulutettaessa (enimmäismäärä kuitenkin 2 /jäsen).
VILLISIKA vapaa (metsästyslain mukaan)

LINTUJEN METSÄSTYS ON KIELLETTY SAAREN KARTANON MAILLA

Vesilintujen metsästys Mynälahden erityisalueella

Mynämäen Erä on saanut mahdollisuuden harrastaa vesilintujen metsästystä osissa Mynälahden Natura-aluetta. Metsästys sallitaan tarkasti rajatulla alueella Laajoen länsipuolella ks. kartta.

Kyseisillä alueilla metsästystä valvovat Pertti Mehtäläinen ja Asmo Vehnämaa, joilta on ennen metsästyksen aloittamista saatava lupa, alueen kartta sekä tarkat määräykset metsästyksestä.
Ilman em. henkilöiden suostumusta ja ohjeistusta metsästys katsotaan luvattomaksi!

Määräyksiä Natura-alueella ovat:
– 1,5 h ennen auringon laskua ja 1,5 h auringon noususta välisenä aikana metsästys on kiellettyä
– Metsästäjillä on oltava käytettävissä noutava koira – Mahdollinen saalis on ilmoitettava valvojalle
– Metsästystä saa harjoittaa kolmena päivänä viikossa (maanantai, keskiviikko ja perjantai)
– Lintujen pesimärauhoitusaikana (1.3.-15.7.) liikkuminen alueella on kiellettyä
– Linnustuksen edellytyksenä on tehokas pienpetopyynti, joka on sallittua myös muualla ko Natura-alueella
– Metsästys on sallittua vain Erän jäsenille (ei vierailijoita). Kyseisellä alueella on myös muita luonnosta
kiinnostuneita, jotka tarkkailevat toimiasi. Noudata siis annettuja määräyksiä, metsästyslakeja ja –asetuksia sekä hyviä tapoja, jotta vesilintujen metsästysmahdollisuus alueella säilyisi myös tulevaisuudessa.

 1. PIENPETO JA VAHINKOELÄINTEN PYYNTI

Tavoitteena on vähentää tietyillä alueilla liian suuriksi kasvaneita pienpeto- ja vahinkoeläinkantoja. Pyynti- menetelminä saa käyttää kaikkia lain ja asetusten sallimia menetelmiä. Pienpeto- ja vahinkoeläinjahtiin osallistuvilta vierailevilta metsästäjiltä ei peritä vieraskorttimaksua. Riistakorttiin merkitään saaduista saaliista seuraavasti:

SUPIKOIRA ja VILLIMINKKI 20 pistettä
KETTU 20 p
MÄYRÄ ja NÄÄTÄ 10 p
VARIS- ja LOKKILINNUT 4 p, Naakka 4 

Lisäksi pienpedoista maksetaan kulukorvausta max seuran vuotuisen jäsenmaksun verran: Kettu 10 €, supi ja minkki 5 €.

Valvojana toimii Mikko Peltola, jonka laatiman listan perusteella korvaus maksetaan. Hänelle on esitettävä valokuva pienpedon vasemmasta etujalasta. Mikäli eläin täytetään tai nahka muokataan, on ko. vuota esitettävä, jolloin sen oikea etujalka merkitään. Vahinkolinnuista on esitettävä valokuva vasemmasta jalasta.

Erityisesti koejäsenten on todistettavasti esitettävä saatu saalis saadakseen pisteet riistakorttiin.

 1. HIRVIELÄINTEN METSÄSTYS

Hirvieläinten metsästyksessä noudatetaan annettuja asetuksia ja seuran hirvieläinten metsästyssääntöä.
Hirvieläinten ruokintapaikasta on metsästäjän sovittava ko. riistanvalvonta ja -hoitoalueen valvojan kanssa. Ennen kuin hirvieläinten tai muun riistanruokintapaikan tekoon ryhdytään, on siihen aina hankittava maanomistajan lupa ja sovittava kauran käytöstä ruokinnassa. Riistakeskuksen suosituksen mukaisesti suoritetaan ruokintaa ensisijaisesti metsästysaikana talviolosuhteiden niin vaatiessa.

 1. VILLISIAN METSÄSTYS

Metsästystä voidaan suorittaa ajometsästyksenä, kyttäysmetsästyksenä peuranruokinta paikoilta ja
kyttäysmetsästyksenä villisian luontaisilta elin- ja havaintoalueilla.

Ajometsästyksen ennakkoilmoitus sekä ilmoitus jahdin ajankohdasta, jahtialueesta ja kokoontumispaikasta lähetetään Erän WhatsApp-ryhmässä. Laajemmasta jahdista on sovittava jahtiin osallistuvien seurojen kesken.

Jahdin kokoontuessa on nimettävä jahdin vetäjä ja mahdollisesti tarvittavat ryhmänjohtajat. Jahdin vetäjä johtaa metsästystä, vastaa yleisjärjestelystä, huolehtii passi-ja ajolinjojen järjestelystä, varmistaa että Erän alueella kaadetusta saaliista otetaan näytteet Ruokavirastolle ja kaato ilmoitetaan Sikayrittäjät RY:lle, sekä varmistaa, että metsästystä suoritetaan metsästykselle vuokratuilla alueilla. Ryhmänjohtajat vastaavat ryhmänsä tehokkaasta ja turvallisesta passituksesta, jahtipäällikön ohjeiden mukaan.

Kyttäysmetsästys peuranruokinta paikoilta suoritetaan yhteistyössä ruokintapaikan omistajan kanssa. Metsästys ei vaadi ilmoitusta peuraryhmän päällikölle.

Kyttäysmetsästyksestä villisian luontaisella elin- ja havaintoalueella on sovittava peuraryhmän päällikön kanssa.  Houkuttimien käytöstä on sovittava peuraryhmän päällikön ja maanomistajan kanssa.

Tiedottaminen villisikahavainnoista tapahtuu Erän WhatsApp -ryhmän kautta. Kaatajan tai ajometsästyksen vetäjän on ilmoitettava villisikakaadot ja villisikahaavakot Erän WhatsApp -ryhmään.

Yhteistyöryhmän WhatsApp -ryhmässä tiedotetaan seurojen välillä villisika-asioista.

Jäsenen vieraan ei tarvitse lunastaa vieraskorttia. Vieras on kuitenkin velvollinen esittämään metsästysluvat jahtipäällikölle.

Jahdin turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaadosta, laukauksesta ja haavakosta on ilmoitettava peuraryhmän päällikölle. Haavakon etsinnässä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja etsintä on suoritettava yhteistyössä jahtikaverin kanssa. Metsään jääneestä haavakosta on ilmoitettava poliisille. Ajo- ja kyttäysmetsästyksessä on käytettävä oranssia turvaväriä, kuten hirvi- ja peurajahdissa.

 1. SUURPEDOT

Seuran jäsenet sekä koejäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan suurpetojahteihin, mukana olevien yhteistyöseurojen yhteislupa-alueella. Hallitus päättää pyyntilupien hakemisesta ja yhteislupa-alue katsotaan tilanteen mukaan metsästysseurojen palavereissa vuosittain. 

Hirvijahtipäälliköt vastaavat susi- ja ilvesjahtien käytännön järjestelyistä ja huolehtivat, että koulutusvaatimuksen täyttävät metsästäjät pääsevät osallistumaan tasapuolisesti jahteihin.

Suurpetojen osalta edellytetään jäseniltä jatkuvaa seurantaa, jätösten keräämistä ja välitöntä ilmoittamista suurpetoyhdyshenkilöille, joiden tehtävänä on pitää ajantasaista tilastoa seuramme alueen suurpedoista. Ajantasainen tieto on välttämätöntä ja ainoa peruste pyyntiluville.

 1. KAATOTILASTOT

Seuran jäsenenä olet velvollinen ilmoittamaan saamasi riistan määrän kalenterivuosittain 15.1 mennessä. Riistakortti tulee pääsääntöisesti täyttää sähköisesti Ms Mynämäen Erä ry:n kotisivuilla. Paperisen riistakortin saat tarvittaessa sihteeriltä tai voit tulostaa sen seuran kotisivuilta. Paperisen riistakortin palautat seuran sihteerille.
RIISTAKORTTI ON PALAUTETTAVA, VAIKKA SAALISTA EI OLISIKAAN SAATU. Palauttamattomista riistakorteista peritään 10 € sakkomaksu.

Täytä myös henkilötietokohdat ja puhelinnumero korttiin. Näin jäsenrekisteri pysyy ajan tasalla.

 1. KENNELTOIMINTA

Toimikunta vastaa seuran koirakoulutus ja -koetoiminnasta. Seuran         tileihin kirjanpitoon liitetyn tilin käytöstä vastaa toimikunnan pj ja sihteeri.

Toimikunta suunnittelee vuoden koetoiminnan seuran toimintasuunnitelmaan ja päättää kokeisiin sopivista koemaastoista, tasapuolisesti seuran alueella.

Poikkeuksen muodostaa yllä mainitusta koetoiminta, joka järjestetään hirven metsästyksen aikana. Pitkät kokeet ja naapurinaputarpeet maastoista valmistelevat koiran omistajat ja naapuriseurojen edustajat yhdessä jahtipäälliköiden kanssa, jotka ilmoittavat sovituista maastovarauksista hallitukselle 3 vrk ennen koetta. Hirven metsästyksellä on aina etusija metsästysalueisiin.

Varatuista koemaastoista ilmoitetaan hyvissä ajoin Erän Whatsapp -ryhmässä. 

 1. MUUTA

Metsästäessäsi olet velvollinen tietämään, että alue on vuokrattu metsästykseen. Tarvittaessa saat tarkat aluerajoitukset seuran sihteeriltä tai majalla olevasta kartasta (pyydä kopio, mihin on merkattu kulloinkin olevat aluerajoitukset). Jollei sinulla vielä ole karttaa, lunasta se sihteeriltä. Asutuksen läheisyydessä metsästäessäsi on hyvä tiedustella etukäteen, että metsästyksestä ei aiheudu häiriötä. Samalla tutustut maanomistajiin.

Jäsenyyteen liittyvät asiat on ilmoitettava kirjallisesti puheenjohtajalle tai sihteerille!

Päivitetyt säännöt voi printata itselleen seuran nettisivuilta.

VASTUUNTUNTOISENA METSÄSTÄJÄNÄ JA MYNÄMÄEN ERÄN JÄSENENÄ NOUDATAN SEURAAVIA HYVIÄ
TAPOJA:
1.LIIKKUESSANI JAHTIPOLUILLA EN OLE VÄLTTÄMÄTTÄ OMISTAMALLANI MAALLA – KUNNIOITAN MAANOMISTAJAN AJATUKSIA
2.POIMIN POIS JÄTTÄMÄNI ROSKAT – MYÖS SEN YHDEN RIISTALAUKAUKSEN HYLSYN
3.EN ROISKI TURHAAN – ENSIMMÄINEN LAUKAUS ON AINA HARKITTU
4.USKALLAN VAIHTAA MUUTAMAN YSTÄVÄLLISEN SANAN NIIN JAHTIMIESTEN KUIN MUIDENKIN LUONNOSSA LIIKKUVIEN KANSSA
5.ARVOSTAN METSÄSTYSTÄ HARRASTUKSENA JA TAPAHTUMANA SEKÄ ERITYISESTI SAATUA SAALISTA – MYÖS SITÄ KAVERIN AMPUMAA
6.KOKENEENA METSÄSTÄJÄNÄ OLEN ESIMERKKINÄ NUOREMMILLE – USKALLAN OSOITTAA HYVIÄ METSÄSTYSTAPOJA JA RIISTAN KUNNIOITUSTA
7.EN VAARANNA TOISTEN METSÄSTÄJIEN TURVALLISUUTTA TAI HYVÄÄ TUNNELMAA – JUHLINTA ALKAA VASTA KOTONA