Erän jäsen !

Tässä on metsästyskaudelle 2019-2020 laadittu metsästys- ja riistanhoitosääntö. Vuosittain seuran
kesäkokouksessa päätetään ja hyväksytään seuran jäsenien metsästystä koskevat suositukset, ohjeet ja
rajoitukset metsästysalueellamme. Kaikilta osin metsästys kuitenkin tapahtuu annettujen metsästyslakien ja -asetusten mukaisesti. Viime kädessä metsästäjä itse on vastuussa tekemisistään, joten lue ja omaksu nämä säännöt ennen metsälle menoa. Seuran kokouksissa pystyt vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin. Saat tietoa tapahtumista, mahdollisista metsästysaluemuutoksista, alueemme riistatilanteesta ja paljosta muusta.

1. RIISTANVALVONTA JA HOITOALUEET

ERÄ ry:n, REPO ry:n ja KARJALAN KORVENKÄVIJÄT ry:n yhteistyösopimuksella on sovittu aikaisempien karttaliitteiden mukaiset ERÄ ry:n metsästysalueet, jotka jakaantuvat viiteen riistanvalvonta- ja hoitoalueeseen. Alueiden jako on sama kuin peuraryhmillä. Ryhmään kuuluvat alueen peuramiehet ja pienriistamiehet. Ryhmien vetäjiksi on valittu seuraavat jäsenet:

1. KOPANMAA-SAARNAVUORI-HIRVIJÄRVI-KALELA
Jukka Toivonen
2. TAPANINEN
Isto Suni
3. KUOKKIO
Juha Akkanen
4.KIVIKYLÄ
Timo Käkönen
5. KORVENSUU-MIETOINEN
Tuukka Aronen

Hoitoalueella metsästyksen valvonta ja riistanhoito tapahtuu toimikunnan johdolla yhteistyössä alueella asuvien metsästäjien kanssa. Ko. alueen tavoitteet antaa toimikunta. Seuran jäsenten velvollisuus on riistamailla liikkuessaan tarkkailla ympäristöään. Havaitessaan poikkeavaa toimintaa tai epäillessään luvattoman metsästyksen olevan käynnissä on otettava yhteyttä aluevalvojaan tai riistanvalvoja Mikko Peltolaan puh. 050-5224458 asian selvittämiseksi.

Seuran jäsenillä on velvollisuus yhteistoiminnassa aluevalvojan kanssa huolehtia siitä, että ERÄ, REPO,KORVENKÄVIJÄT JA MYNÄMÄKI-KARJALAN METSÄSTÄJÄT yhteistyösopimuksen mukaisilta toiminta-alueilta vuokratuista metsästysmaista vuokrasopimukset pysyvät ajan tasalla. Olemassa olevat vuokrasopimukset on uusittava ennen niiden päättymistä. Uudet vuokrasopimukset on  tehtävä yhteistyösopimuksen mukaisesti. Aluevalvojat vastaavat vuokrasopimusten uusimisista.

Suhdetoiminta maanomistajiin on luotava sellaiseksi, että edellytykset sopimusten uusimiseen ovat mahdolliset. Lisäksi tulee seurata mahdollisia maanomistussuhteiden muutoksia ja tiedottaa niistä seuran riistanhoitojaoston puheenjohtajalle tai seuran sihteerille.

2. PIENRIISTAN METSÄSTYS

Seuran jäsenellä on pienriistan metsästysoikeus koko seuran toiminta-alueella (pois lukien alueet, jotka on vuokrattu vain hirvenmetsästykseen).

Yhteistyöseurojen ERÄ-REPO-KK-MKM on sovittu, että voidaan metsästää ilman vierasmaksua seurojen alueilla, johon jahdin isäntä kuuluu. Omaksi riistanvalvonta ja hoitoalueeksi katsotaan se alue, jossa asuu tai omistaa maata. Muiden yhteistyöseurojen alueella REPO-KK-MKM asuvien omaksi riistanvalvonta ja hoitoalueeksi katsotaan asunnon lähin alue. Mynämäen taajama-alueella asuvien jäsenten riistanvalvonta ja -hoitoalueet jakaantuvat seuraavasti; VT 8 etelä-länsipuolella asuvien riistanvalvonta- ja hoitoalue on numero 1, ja ko. tien pohjois-itäpuolella asuvien numero 2.

Seuran jäsenellä on oikeus ottaa mukaansa vierailevan metsästäjän edellyttäen, että vieras on lainsäädännön mukaan oikeutettu metsästämään. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole seuran koe- ja ulkojäsenillä. Jäsen ei missään tapauksessa saa laskea vieraitaan yksin seuran alueelle. Vieraskortti, 10 euroa, on lunastettava aluevalvojalta, seuran sihteeriltä tai maksamalla suoraan seuran pankkitilille:
SP FI18 4355 1220 0016 72 tai OP FI37 5280 00400190 02 (maksutosite käy vieraskortista) ennen metsästykseen ryhtymistä. Maksutositteessa tulee ilmetä isännän ja vieraan nimi. Vieraan kaatama riista vähennetään isännän kiintiöstä. ERÄ-REPO-KK-MKMyhteistyösopimuksessa on sovittu pienriistametsästyksen vierailusta seuraavaa; Ammuttu riista ei vähennetä isännän kiintiöstä, vaan vierailevan omasta kiintiöstä. Isännän on kuitenkin ilmoitettava ammuttu riista oman seuran sihteerille. Vierailevien jäsenten lukumäärä on rajoitettu siten, että vieraita jahdissa saa olla yksi enemmän kuin isäntiä ( esim. 2 isäntää, 3 vierasta ).

Erillisellä hakemuksella johtokunnalle on mahdollisuus anoa vieraalle kausikorttia, jonka hinta on 100€. Johtokunta päättää vuosittain kenelle kausikortti myönnetään. Kausikorttien määrä on rajallinen.

SAALISKIINTIÖT:

METSÄJÄNIS ei kiintiötä
RUSAKKO ei kiintiötä
KAURIS: ei kiintiötä . (Vieras 1 kpl/lupakortti/30 €/vieraan kaatama kauris).
SEPELKYYHKY ei kiintiötä
VESILINNUT ei kiintiötä
PYY ei kiintiötä
NAARASTEERI rauhoitettu
METSO rauhoitettu (piirin alueella)
PELTOPYY rauhoitettu (piirin alueella pyyntiluvan alainen)
TEERIUROS ja FASAANI metsästystä suositellaan ainoastaan koiraa koulutettaessa (enimmäismäärä kuitenkin 2 /jäsen).
VILLISIKA vapaa (metsästyslain mukaan)

LINTUJEN METSÄSTYS ON KIELLETTY SAAREN KARTANON MAILLA

Vesilintujen metsästys Mynälahden erityisalueella

Mynämäen Erä on saanut mahdollisuuden harrastaa vesilintujen metsästystä osissa Mynälahden Natura-aluetta. Metsästys sallitaan tarkasti rajatulla alueella Laajoen länsipuolella ks. kartta.

Kyseisillä alueilla metsästystä valvovat Pertti Mehtäläinen ja Asmo Vehnämaa, joilta on ennen metsästyksen aloittamista saatava lupa, alueen kartta sekä tarkat määräykset metsästyksestä.
Ilman em. henkilöiden suostumusta ja ohjeistusta metsästys katsotaan luvattomaksi!

Määräyksiä Natura-alueella ovat:
– 1,5 h ennen auringon laskua ja 1,5 h auringon noususta välisenä aikana metsästys on kiellettyä
– Metsästäjillä on oltava käytettävissä noutava koira – Mahdollinen saalis on ilmoitettava valvojalle
– Metsästystä saa harjoittaa kolmena päivänä viikossa (maanantai, keskiviikko ja perjantai)
– Lintujen pesimärauhoitusaikana (1.3.-15.7.) liikkuminen alueella on kiellettyä
– Linnustuksen edellytyksenä on tehokas pienpetopyynti, joka on sallittua myös muualla ko Natura-alueella
– Metsästys on sallittua vain Erän jäsenille (ei vierailijoita). Kyseisellä alueella on myös muita luonnosta
kiinnostuneita, jotka tarkkailevat toimiasi. Noudata siis annettuja määräyksiä, metsästyslakeja ja –asetuksia sekä hyviä tapoja, jotta vesilintujen metsästysmahdollisuus alueella säilyisi myös tulevaisuudessa.

3. PIENPETO JA VAHINKOELÄINTEN PYYNTI

Tavoitteena on vähentää tietyillä alueilla liian suuriksi kasvaneita pienpeto- ja vahinkoeläinkantoja. Pyynti- menetelminä saa käyttää kaikkia lain ja asetusten sallimia menetelmiä. Pienpeto- ja vahinkoeläinjahtiin osallistuvilta vierailevilta metsästäjiltä ei peritä vieraskorttimaksua. Riistakorttiin merkitään saaduista saaliista seuraavasti:

SUPIKOIRA ja VILLIMINKKI 20 pistettä
KETTU 20 p
MÄYRÄ ja NÄÄTÄ 10 p
VARIS- ja LOKKILINNUT 4 p

Lisäksi pienpedoista maksetaan kulukorvausta vähentämällä jäsenmaksua: Kettu 10 €, supi ja minkki 5€

Valvojana toimii Mikko Peltola. Hänelle on esitettävä pienpetojen vasen etujalka. Mikäli eläin täytetään tai nahka muokataan, on ko. vuota esitettävä, jolloin sen oikea etujalka merkitään. Vahinkolinnuista on esitettävä vasen jalka.

Erityisesti koejäsenten on todistettavasti esitettävä saatu saalis saadakseen pisteet riistakorttiin.

4. HIRVIELÄINTEN METSÄSTYS

Hirvieläinten metsästyksessä noudatetaan annettuja asetuksia ja seuran hirvieläinten metsästyssääntöä.
Hirvieläinten ruokintapaikasta on metsästäjän sovittava ko. riistanvalvonta ja -hoitoalueen valvojan kanssa. Ennenkuin hirvieläinten tai muun riistanruokintapaikan tekoon ryhdytään on siihen aina hankittava maanomistajan lupa.

Kauran käyttö peltojen läheisyydessä olevilla ruokinta-paikoilla on kielletty, jos on epäilystä siinä olevan hukka-kauraa mukana.

5.VILLISIAN METSÄSTYS

Metsästystä voidaan suorittaa ajometsästyksenä, kyttäysmetsästyksenä peuranruokinta paikoilta ja
kyttäysmetsästyksenä villisian luontaisilta elin-ja havaintoalueilla.

Ajometsästyksen ennakkoilmoitus sekä ilmoitus jahdin ajankohdasta, jahtialueesta ja kokoontumispaikasta lähetetään Erän WhatsApp-ryhmässä. Laajemmasta jahdista on sovittava jahtiin osallistuvien seurojen kesken.

Jahdin kokoontuessa on nimettävä jahdin vetäjä ja mahdollisesti tarvittavat ryhmänjohtajat. Jahdin vetäjä johtaa metsästystä, vastaa yleisjärjestelystä, huolehtii passi-ja ajolinjojen järjestelystä, varmistaa että Erän alueella kaadetusta saaliista otetaan näytteet Ruokavirastolle ja kaato ilmoitetaan Sikayrittäjät RY:lle, sekä varmistaa, että metsästystä suoritetaan metsästykselle vuokratuilla alueilla. Ryhmänjohtajat vastaavat ryhmänsä tehokkaasta ja turvallisesta passituksesta, jahtipäällikön ohjeiden mukaan.

Kyttäysmetsästys peuranruokinta paikoilta suoritetaan yhteistyössä ruokintapaikan omistajan kanssa. Metsästys ei vaadi ilmoitusta peuraryhmän päällikölle.

Kyttäysmetsästyksestä villisian luontaisella elin- ja havaintoalueella on ilmoitettava peuraryhmän päällikölle sekä Erän Whatssapp-ryhmässä, kokoonkutsuja vastaa järjestelyistä. Houkuttimien käytöstä on sovittava peuraryhmän päällikön ja maanomistajan kanssa.

Tiedoittaminen villisikahavainnoista tapahtuu Erän WhatsApp-ryhmän kautta. Kaatajan tai ajometsästyksen vetäjän on ilmoitettava villisikakaadot ja villisikahaavakot Erän WhatsApp-ryhmään.

Yhteistyöryhmän WhatsApp-ryhmässä tiedotetaan seurojen välillä villisika-asioista.

Jäsenen vieraan ei tarvitse lunastaa vieraskorttia. Vieras on kuitenkin velvollinen esittämään metsästysluvat jahtipäällikölle.

Jahdin turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaadosta, laukauksesta ja haavakosta on ilmoitettava peuraryhmän päällikölle. Haavakon etsinnässä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja etsintä on suoritettava yhteistyössä jahtikaverin kanssa. Metsään jääneestä haavakosta on ilmoitettava poliisille. Ajo-ja kyttäysmetsästyksessä on käytettävä oranssia turvaväriä, kuten hirvi-ja peurajahdissa.

6. SUURPEDOT

Seuran jäsenet sekä koejäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan suurpetojahteihin, mukana olevien
yhteistyöseurojen yhteislupa-alueella. Hallitus päättää pyyntilupien hakemisesta ja yhteislupa-alue katsotaan tilanteen mukaan metsästysseurojen palavereissa vuosittain. Hirvijahtipäälliköt vastaavat jahtien käytännön järjestelyistä.

Susijahdeissa jahtipäälliköt vastaavat käytännön järjestelyistä, ja katsovat, että koulutusvaatimuksen täyttävät metsästäjät pääsevät osallistumaan tasapuolisesti susijahteihin.

Suurpetojen jatkuva seuranta, jätösten kerääminen ja välitön ilmoittaminen suurpetoyhdyshenkilöille, on välttämätöntä ja ainoa peruste pyyntiluville.

7. KAATOTILASTOT

Seuran jäsenenä olet velvollinen ilmoittamaan saamasi riistan määrän kalenterivuosittain 15.1 mennessä. Riistakortti tulee pääsääntöisesti täyttää sähköisesti Ms Mynämäen Erä ry:n kotisivuilla. Paperisen riistakortin saat tarvittaessa sihteeriltä tai voit tulostaa sen seuran kotisivuilta. Paperisen riistakortin palautat seuran sihteerille.
RIISTAKORTTI ON PALAUTETTAVA, VAIKKA SAALISTA EI OLISIKAAN SAATU. Palauttamattomista riistakorteista peritään 10 € sakkomaksu.

Täytä myös henkilötietokohdat ja puhelinnumero korttiin. Näin jäsenrekisteri pysyy ajan tasalla.

8. MUUTA

Metsästäessäsi olet velvollinen tietämään, että alue on vuokrattu metsästykseen. Tarvittaessa saat tarkat aluerajoitukset seuran sihteeriltä tai majalla olevasta kartasta ( pyydä kopio, mihin on merkattu kulloinkin olevat aluerajoitukset ). Jollei sinulla vielä ole karttaa, lunasta se sihteeriltä. Asutuksen läheisyydessä metsästäessäsi on hyvä tiedustella etukäteen, että metsästyksestä ei aiheudu häiriötä. Samalla tutustut maanomistajiin.

Jäsenyyteen liittyvät asiat on ilmoitettava kirjallisesti puheenjohtajalle tai sihteerille !

Päivitetyt säännöt voi printata itselleen seuran nettisivuilta.

VASTUUNTUNTOISENA METSÄSTÄJÄNÄ JA MYNÄMÄEN ERÄN JÄSENENÄ NOUDATAN SEURAAVIA HYVIÄ
TAPOJA:
1.LIIKKUESSANI JAHTIPOLUILLA EN OLE VÄLTTÄMÄTTÄ OMISTAMALLANI MAALLA – KUNNIOITAN MAANOMISTAJAN AJATUKSIA
2.POIMIN POIS JÄTTÄMÄNI ROSKAT – MYÖS SEN YHDEN RIISTALAUKAUKSEN HYLSYN
3.EN ROISKI TURHAAN – ENSIMMÄINEN LAUKAUS ON AINA HARKITTU
4.USKALLAN VAIHTAA MUUTAMAN YSTÄVÄLLISEN SANAN NIIN JAHTIMIESTEN KUIN MUIDENKIN LUONNOSSA LIIKKUVIEN KANSSA
5.ARVOSTAN METSÄSTYSTÄ HARRASTUKSENA JA TAPAHTUMANA SEKÄ ERITYISESTI SAATUA SAALISTA – MYÖS SITÄ KAVERIN AMPUMAA
6.KOKENEENA METSÄSTÄJÄNÄ OLEN ESIMERKKINÄ NUOREMMILLE – USKALLAN OSOITTAA HYVIÄ METSÄSTYSTAPOJA JA RIISTAN KUNNIOITUSTA
7.EN VAARANNA TOISTEN METSÄSTÄJIEN TURVALLISUUTTA TAI HYVÄÄ TUNNELMAA – JUHLINTA ALKAA VASTA KOTONA