METSÄSTYSSEURA MYNÄMÄEN ERÄ ry:n

SÄÄNNÖT

 

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI.

Yhdistyksen nimi: Metsästysseura Mynämäen Erä ry, Kotikunta Mynämäki

Yhdistys on perustettu 24.6.1959 ja siitä käytetään

näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on Suomi.

 

2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1. järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;

2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3. metsästysampumaurheilua;

4. kenneltoimintaa.

 

3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2. suorittamalla riistanhoitotyötä;

3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6. kouluttamalla jäseniään; ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;

7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja

8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa; seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

4 § SEURAN JÄSENET

Seuran jäsenmuotoja ovat

1. Varsinainen jäsen;

2. Koejäsen;

3. Nuorisojäsen;

4. Ulkokoejäsen;

5. Ulkojäsen;

6. Kunniapuheenjohtaja;

7. Kunniajäsen ja

8. Kannatusjäsen

 

Seuran varsinaiseksi tai koe- tai nuorisojäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä:

– asuu seuran kotikunnassa tai,

– omistaa metsästysmaata seuran kotikunnassa tai,

– rintaperillisenä tai rintaperillisen lapsena omaa perintäoikeuden metsästysmaasta seuran kotikunnassa;

 

Henkilöllä tulee olla voimassa oleva metsästyskortti.

 

Hallitus voi harkintansa mukaan suositella henkilöä seuran koejäseneksi huolimatta siitä, että säännöissä mainitut seuraan pääsemisen edellytykset eivät täyty. Tällöin päätöksen koejäsenen hyväksymisestä tekee seuran yleinen kokous. Päätös tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.
Yleisen kokouksen hyväksymäksi tulleesta henkilöstä käytetään termiä ulkokoejäsen. Ulkokoejäsenen tulee suorittaa koeaika samoin vaatein, kuin koejäsenen.

 

Koejäsenyys tai ulkokoejäsenyys kestää vähintään 2 vuotta ja enintään 3 vuotta, minkä ajan kuluessa hallituksen kokouksen on päätettävä koejäsenen/ulkokoejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi/ulkojäseneksi tai hylkäämisestä.

 

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18 -vuotias henkilö. Nuorisojäsenyys kestää siihen saakka, kunnes nuorisojäsen täyttää 20 vuotta. Samana vuonna, kun nuorisojäsen täyttää 20 vuotta, on hallituksen viimeistään päätettävä nuorisojäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun suuruuden. Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.

 

5 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja huhtikuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

 

Maata omistavalla jäsenellä ei ole muita velvoitteita, kuin seuran varsinaiselle jäsenelle kuuluu. Vuokrasopimuksiin liittyvästä vastikkeesta päättää vuosittain seuran hirvikokous.

 

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

 

Koe- tai nuorisojäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koe- tai nuorisojäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koe- tai nuorisojäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen opastuksella ja että koe- tai nuorisojäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran hirvikokous.

 

Nuorisojäsenenä vähintään 2 vuotta ollut ja 15 vuotta täyttänyt henkilö saa äänioikeuden sekä oikeuden metsästää ilman seuran varsinaisen jäsenen valvontaa.

 

Jos nuorisojäsen valitaan seuran varsinaiseksi jäseneksi, peritään liittymismaksusta ainoastaan puolet.

 

Ulkokoejäsentä koskee, mitä koe- ja nuorisojäsenestä on mainittu.

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

 

Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous.

 

Ulkojäsenellä on yhtäläiset jäsenoikeudet ja -velvoitteet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla. Mikäli jäsen laiminlyö tämän velvollisuutensa, on hän velvollinen suorittamaan seuralle velvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Velvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä. Hallitus voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen velvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

 

6 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7 § SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2. toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

5. toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.

6. seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

 

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

 

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

 

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-huhtikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1. sanomalehti-ilmoituksella paikallislehdessä (Vakka – Suomen sanomat)

2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3. sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

 

9 § TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2. Todetaan kokouksen laillisuus,

3. Hyväksytään työjärjestys,

4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

6. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,

7. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,

8. Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,

9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta

10. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä velvoitemaksun suuruudesta,

11. Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,

12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,

13. Hyväksytään uudet ulkokoejäsenet

14. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

15. Valitaan metsästyksenjohtajat

16. Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

17. Päätetään Suomen Metsästäjäliiton V-S piiriin tehtävistä aloitteista.

18. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

10 § KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

 

11 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on

pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

13 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

 

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä ja nuorisojäsenellä on yksi ääni lukuunottamatta koe-, ulkokoe-, ulko- sekä äänioikeudettomia nuorisojäseniä ja kannatusjäseniä. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 § SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

15 § SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet

Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 

18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,

jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;

5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista

velvoitteista;

7. nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton V-S Piirin kokouksiin.

8. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9. pitää seuran jäsenluetteloa;

10. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11. hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

13. hyväksyä jäsenet ja ulkojäsenet;

14. suositella ulkokoejäseneksi säännön 4. § mukaisesti;

15. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

16. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset

17. Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 6. kohdan mukaisesti

18. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19 § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Varsinais – Suomen piirille.

 

21 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

22 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia